Tekst Annette Duivenvoorden, Platform31
Foto Aafke Holwerda

Onderdeel van katern 2: Samenwerking

Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave

Het onderwerp wonen met zorg wordt meegenomen in de gemeentelijke woonvisie of woonagenda. De woningcorporatie vertaalt de gemeentelijke wensen op het gebied van wonen met zorg in haar activiteitenoverzicht. In het tripartiet overleg van gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie worden de thema’s zo nodig verduidelijkt, aangescherpt of concreet gemaakt.

Van woonvisie naar prestatieafspraken

Vaak zijn doelstellingen op het gebied van wonen met zorg algemeen geformuleerd in de gemeentelijke woonvisie. Bijvoorbeeld: “Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.” Om vanuit deze algemene uitgangspunten tot concrete doelstellingen en activiteiten te komen, kunnen in de prestatieafspraken afspraken gemaakt worden over het aanzwengelen van beleid; of juist het SMART maken van beleid.

Figuur 1 online magazine
Overzicht 'Van woonvisie naar concrete afspraken'. Bron: Inhoud en vormgeving eigendom van Platform31 (en vormgeving bewerkt door het ministerie van BZK).

Prestatieafspraken in kort bestek

Prestatieafspraken worden voor één of meerdere jaren gemaakt, met een doorkijk naar de drie jaren daarna. Het proces is in grote lijnen als volgt:

Jaar 1

  • Januari: De gemeente maakt haar woonvisie kenbaar. Dit mag ook een kortere woonagenda zijn.
  • Juli: De woningcorporatie komt op basis daarvan met een activiteitenoverzicht.
  • December: Na overleg sluiten de gemeente, de woningcorporatie(s) en de huurdersorganisatie(s) prestatieafspraken voor jaar 2 met een doorkijk voor jaren 3, 4 en 5.

Jaar 2

  • Uitvoering

Jaar 3

  • Mei: De woningcorporatie doet verslag van haar activiteiten in jaar 2.
  • Juni: Gemeente, de woningcorporatie(s) en de huurdersorganisatie(s) evalueren de activiteiten van jaar 2 in het licht van de gemaakte afspraken in jaar 1. De evaluatie is input voor de cyclus die gestart is in jaar 3 en is van invloed op de prestatieafspraken voor jaar 4.

Jaarlijks wordt de cyclus opnieuw gestart. Iedere cyclus van afspraken maken, uitvoeren en evalueren neemt drie jaar in beslag. Er lopen daarom drie cycli parallel.

Handreiking prestatieafspraken

Op de website woningmarktbeleid in het dossier prestatieafspraken is de handreiking voor het maken van prestatieafspraken te lezen. Begin 2021 wordt een nieuwe handreiking gepubliceerd.