Foto Riesjard Schropp (2018)

Voorwoord Peter den Oudsten, Taskforce Nieuwbouw Corporaties

Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave

Peter den Oudsten
Peter den Oudsten

Op 14 september 2020 maakte minister Ollongren samen met Aedes en VNG het nieuws bekend dat zij bestuurlijke afspraken hebben gemaakt over nieuwbouw door woningcorporaties. Afgesproken is om binnen twee jaar te starten met de bouw van de 150.000 sociale huurwoningen en daarbij de bouwproductie van corporaties te verhogen naar minimaal 25.000 woningen per jaar. Daarnaast is afgesproken dat corporaties de komende twee jaar 10.000 flexwoningen bouwen, onder meer voor de tijdelijke huisvesting van mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Tot slot kunnen corporaties aan de slag met de bouw van middenhuurwoningen en goedkope koopwoningen, door het tijdelijk buiten werking stellen van de marktverkenning.  

Iedereen is ervan doordrongen dat er heel veel woningen nodig zijn. Maar in de discussie gaat het vaak over getallen, opgaves, instrumenten en bestuurlijke akkoorden terwijl er ondertussen veel te weinig wordt gebouwd. Partijen willen wel, maar processen blijken in de praktijk taai te zijn. Om dat te doorbreken en om de bouw van sociale woningen op tempo te krijgen, zijn door de partijen nu bindende afspraken gemaakt. Er is bovendien een landelijke taskforce opgericht die toeziet op de voortgang van de bouw van de hiervoor genoemde 150.000 sociale huurwoningen. De taskforce zal strak monitoren hoe de voortgang is en daarnaast signaleren, en waar nodig de helpende hand bieden, als er vertragingen dreigen.  

Landelijk, regionaal en lokaal is samenwerking cruciaal

Heel veel mensen wachten al heel lang op een betaalbare woning. Zonder samenwerking tussen partijen is het onmogelijk de woningbouwdoelstellingen te halen. De samenwerking tussen BZK, Aedes en VNG is daarin dus cruciaal. De bouwopgave van corporaties is echter veel breder dan alleen de bouw van grote aantallen nieuwe huurwoningen. Er zijn genoeg delen in Nederland waar de grote opgave juist is om - door sloop en renovatie - de kwaliteit van wonen en leefbaarheid in steden en dorpen te vergroten. Denk bijvoorbeeld maar aan de versterkingsopgave in Groningen. Ook zijn er (krimp)gebieden waar het vooral van belang is om bij de woningbouw rekening te houden met veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking. Dit vraagt erom dat overal in Nederland de samenwerking wordt versterkt en goed wordt gekeken naar de woonwensen van iedereen. 

Prestatieafspraken zorgen voor verankering

Dit e-magazine laat zien hoe corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en provincies in alle delen van Nederland samenwerken aan het ideaal van prettig en betaalbaar wonen. De praktijkverhalen tonen hoe prestatieafspraken een sleutelrol spelen bij het vastleggen van deze samenwerking. In de Metropoolregio Amsterdam zien we bijvoorbeeld dat voor een corporatiebestuurder een langetermijnvisie en meerjarige prestatieafspraken bepalend zijn bij de nieuwbouw van 30.000 sociale huurwoningen. In Coevorden zijn voor een gebiedsontwikkelaar de prestatieafspraken de kern om in te spelen op veranderingen in de woonvraag als gevolg van bevolkingskrimp en vergrijzing in de regio. Het laatste katern van dit magazine gaat in op de toekomst. Zo kunnen provincies er met adaptief programmeren voor zorgen dat de bouwplannen mee blijven bewegen met de woonbehoefte in te toekomst, in Limburg worden hier al mooie stappen in gezet. En met innovatieve manieren van bouwen kunnen we overal in Nederland sneller, duurzamer en goedkoper bouwen.

Samen voor alle woningzoekende Nederlanders

De urgentie om in de woonbehoefte te voorzien wordt steeds dringender. De corporatiesector heeft buitengewoon goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met vermindering van de verhuurderheffing nieuwe huurwoningen te bouwen. Gemeenten tonen hun inzet en maken samen met corporaties en huurdersorganisaties plannen. Zij delen de zorgen om voldoende locaties beschikbaar te krijgen en zetten zich daarom in om snel de nodige vergunningen af te geven. Tegen deze achtergrond laat dit magazine zien wat in de praktijk werkt en hoe scherpe prestatieafspraken helpen. Uiteindelijk doen we het voor alle woningzoekende Nederlanders, laat dat een inspiratiebron zijn.

Peter den Oudsten, voorzitter Taskforce Nieuwbouw Corporaties